+30 211 3008470

Αρχιτεκτονική

  • Η προσφερόμενη λύση InSign αποτελείται από Κεντρική Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφών (ΑΔΔΥ), στην οποία αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα τα ιδιωτικά κλειδιά, τα πιστοποιητικά και τα δείγματα υπογραφών όλων των χρηστών του οργανισμού.
  • Το InSign εκτελεί όλες τις λειτουργίες ψηφιακών υπογραφών, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντος, που δεν φεύγει ποτέ από τη συσκευή.
  • Η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται ελέγχοντας τα στοιχεία του, όνομα και κωδικό χρήστη, όπου και ελέγχεται εάν έχει το δικαίωμα υπογραφής.
  • Όλες οι λειτουργίες ψηφιακών υπογραφών είναι βασισμένες σε PKI πρότυπα και είναι σύμφωνες με όλα τις σχετικές προδιαγραφές.
  • Βασικό χαρακτηριστικό του InSign είναι η ασφαλής κεντρική αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών των χρηστών. Τα κλειδιά αυτά κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται μέσα στη συσκευή, εξασφαλίζοντας ότι μόνο ο ιδιοκτήτης κάθε κλειδιού μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό για τη λειτουργία υπογραφής.
  • Η πρόσβαση στα κλειδιά στο InSign είναι δυνατή μόνο μετά από την επιτυχημένη ταυτοποίηση του χρήστη, και μέσω μιας σύνδεσης SSL για την εξασφάλιση της ασφάλειας.