Αρχή Πιστοποίησης

Η υπηρεσία InSign  έρχεται με ενσωματωμένη λειτουργία CA, ώστε να εκδίδει πιστοποιητικά σε τοπικό επίπεδο, τα οποία μπορούν να ανανεώνονται αυτόματα πριν από τη λήξη τους, και να ανακαλούνται αυτόματα όταν ο χρήστης διαγράφεται ή απενεργοποιείται.

Η ενσωματωμένη Αρχή Πιστοποίησης είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, αλλά το InSign επιτρέπει επίσης τη χρήση εξωτερικών CA για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Αυτοί οι εξωτερικοί CA μπορεί να είναι ένας τρίτος οργανισμός, όπως η υποδομή του  ΕΡΜΗ/ΑΠΕΔ. ΤοInSign μπορεί να λειτουργήσει ως Υφιστάμενη Αρχή Πιστοποίησης  σε υπάρχουσα υποδομή που υπάρχει εγκατεστημένη στον οργανισμό ή σε τρίτη αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης.

Το web περιβάλλον διαχείρισης επιτρέπει την πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή (desktop, laptop,smartphone, tablet) μέσω internet. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο είναι κλειδωμένο από αλλαγές, και οποιαδήποτε τροποποίησή του καθιστά τις ψηφιακές υπογραφές άκυρες.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό προέρχεται από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσια Διοίκηση «ΕΡΜΗΣ».