Θεσμικό Πλαίσιο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 «σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».

Ο κανονισμός αποτελεί την κύρια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και αναμένεται να καθιερώσει τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ

Το Προεδρικό Διάταγμα 150 (ΦΕΚ 125 Α/25-6-2001) έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο και καθόρισε την ΕΕΤΤ ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Η Ψηφιακή Υπογραφή που βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Ο νόμος 3979/2011, για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προβλέπει ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται από όργανο φορέα του δημόσιου τομέα και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή. Επίσης, τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήμανση.

Το Προεδρικό Διάταγμα 25 (ΦΕΚ 44 Α/25-2-2014) έθεσε τις βασικές αρχές για τη δημιουργία και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εγγράφων των φορέων του δημόσιου τομέα.
Ο νόμος 4316/2014 τροποποιεί τον νόμο 3979/2011 και προβλέπει ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)) αποτελεί ένα ΟΠΣ που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μέσω αυτού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω.